Normatīvie aktiKĀRTĪBA KĀDĀ IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ* UZTURAS NEPIEDEROŠAS PERSONAS

  KĀRTĪBA KĀDĀ IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ* UZTURAS

NEPIEDEROŠAS PERSONAS

 

1.1. Pastāvīgi piederošas personas ir:

1.1.1. Ģimnāzijas administrācija un pedagoģiskie darbinieki
1.1.2. Ģimnāzijas izglītojamie (jeb audzēkņi)
1.1.3. Ģimnāzijas tehniskie darbinieki un apkalpojošais personāls

1.2. Īslaicīgi piederošas personas ir:

1.2.1. Personas, kuras ieradušās Ģimnāzijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirto tiesību ietvaros
1.2.2. Personas, kuras ieradušās Ģimnāzijā saskaņā ar Ģimnāzijas noslēgtajiem līgumiem, šajos līgumos paredzētu darbību un saistību izpildei
1.2.3. Personas, kuras ierodas Ģimnāzijā, sadarbības jautājumos
1.2.4. Izglītojamo vecāki, aizbildņi vai ģimenes locekļi, kuri ierodas Ģimnāzijā, lai risinātu jautājumus, kas ir saistīti ar izglītojamo uzturēšanos Ģimnāzijā
1.2.5. Personas, kuras Ģimnāzijas administrācija, pedagoģiskie darbinieki vai izglītojamie (saskaņojot ar Ģimnāzijas administrāciju, priekšmetu skolotāju vai klases audzinātāju) uzaicinājuši uz Ģimnāzijas rīkotiem pasākumiem vai cita veida aktivitātēm
1.2.6. Ģimnāzijas telpās vai teritorijā rīkoto sporta pasākumu vai sacensību, nodarbību, apmācību, pulciņu vai kursu dalībnieki vai apmeklētāji, par kuru uzturēšanos Ģimnāzijā ir atbildīgs attiecīgā pasākuma vadītājs vai organizators.
1.2.7. Ģimnāzijas telpās un teritorijā rīkoto pasākumu organizētāji un vadītāji, kuri nav minēti šīs Kārtības 1.2.6. punktā.
1.2.8. Augstāk minēto personu ģimenes locekļi.

1.3. Nepiederošas personas ir:

1.3.1. Par nepiederošām personām tiek uzskatītas personas, kuras nav minētas šīs Kārtības 1.1. un 1.2.punktos. Nepiederošām personām ir aizliegts uzturēties Ģimnāzijas telpās un teritorijā bez administrācijas vai tās norīkotas atbildīgās personas atļaujas.
1.3.2. Pēc Ģimnāzijas darbinieka uzaicinājuma nepiederošām personām Ģimnāzijas telpas un/vai teritorija ir jāatstāj.

1.4. Mācību kabinetos, dienesta viesnīcā un mediķu aprūpes kabinetos īslaicīgi piederošas un nepiederošas personas drīkst uzturēties tikai ar Ģimnāzijas administrācijas vai attiecīgās telpas vadītāja atļauju, klātesot attiecīgai personai. Pēc administrācijas pārstāvja vai attiecīgā kabineta vai telpas vadītāja pieprasījuma minētai personai telpas ir nekavējoties jāatstāj.

1.5. Gadījumā, ja attiecīgās personas pēc Ģimnāzijas administrācijas vai darbinieka Ģimnāzijas telpas vai teritoriju neatstāj, Ģimnāzija patur sev tiesības izsaukt tiesībsargājošo iestāžu (jeb policijas) pārstāvjus.

1.6. Pastāvīgi piederošām, īslaicīgi piederošām personām, kā arī nepiederošām personām ir saistoša šī Kārtība un citi Ģimnāzijas izdotie iekšējās kārtības noteikumi un prasības. 

 

*Izglītības iestāde šīs Kārtības izpratnē ir Murjāņu sporta ģimnāzija, t.sk. tās teritoriālās struktūrvienības