Normatīvie aktiMurjāņu sporta ģimnāzijas izglītojamo iekšējās kārtības noteikumi

 

 

GROZĪJUMI MSĢ Iekšējās kārtības noteikumos

Apstiprināti ar MSĢ direktores I.Amantovas rīkojumu Nr.5-audz., 06.01.2016.


 Murjāņu sporta ģimnāzijas izglītojamo iekšējās kārtības noteikumi

 

Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 68.panta otro daļu 
Izglītības likuma 54.panta otro daļu
Ministru kabineta 21.11.2009. noteikumiem Nr.1338
Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.89
Murjāņu sporta ģimnāzijas Nolikuma 8.sadaļas 46.4.punktu
Pedagoģiskās padomes sēdes 21.11.2013. Lēmumu Nr.30

 

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Murjāņu sporta ģimnāzijas un TSV "Jūrmala" (turpmāk tekstā Ģimnāzija) iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā IKN) izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 54.panta 2.punktu un 55.panta 3.punktu, Vispārējās izglītības likuma 10.panta 2.daļas 2.punktu, citiem Ministru kabineta normatīvajiem dokumentiem, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumiem un Murjāņu sporta ģimnāzijas nolikumu.
1.2. Iekšējās kārtības noteikumi nosaka kārtību, kas nodrošina mācību un mācību - treniņu darbu, veicinot to kvalitatīvu izpildi un disciplīnu, racionāla laika izmantošanu, savstarpējo saskarsmi, izglītojamo tiesības un pienākumus, sabiedrībā pastāvošo normu ievērošanu.
1.3. Izglītojamajiem, kuri iestājas Ģimnāzijā, kā arī viņu vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem, ir jāiepazīstas ar Ģimnāzijas Iekšējās kārtības noteikumiem. Iekšējās kārtības noteikumu ievērošana ir obligāta visiem Ģimnāzijas izglītojamajiem. Atbilstoši Ģimnāzijas izstrādātajiem kritērijiem mācību, sporta un audzināšanas jomās, jāizvērtē izglītojamo darbība.

 2. Izglītojamo pienākumi un tiesības

2.1. Izglītojamo pienākumi :
2.1.1. Apgūt vispārējo pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību izglītības standartu prasību līmenī.
2.1.2. Piedalīties mācību-treniņu nodarbībās un pilnveidot savu profesionālo izaugsmi izvēlētajā sporta veidā un disciplīnā.
2.1.3. Ievērot Ģimnāzijas Nolikumu un Iekšējās kārtības noteikumus.
2.1.4. Ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, valsts simboliem un latviešu valodu, Latvijas vēsturi un sabiedrību.
2.1.5. Apmeklēt mācību priekšmetu stundas, mācību treniņu nodarbības un piedalīties mācību – treniņa nometnēs, sacensībās, pārstāvot Ģimnāzijas vai valsts intereses, atbilstoši apstiprinātajam sacensību kalendāram un attiecīgās sporta federācijas norādījumiem vai prasībām.
2.1.6. Ievērot elektrodrošības, darba drošības noteikumus un citu noteikumu prasības, ko nosaka spēkā esošie normatīvie akti fizikas, ķīmijas, informātikas, mājturības kabinetos, sporta bāzēs un internātā, ekskursijās, izbraukumos un pārgājienos, kā arī ievērot vispārpieņemtās ētikas normas.
2.1.7. Ievērot Ģimnāzijas pedagogu, tehniskā un apkalpojošā personāla, izglītojamo un citu personu tiesības.
2.1.8. Neapdraudēt savu un citu līdzcilvēku veselību, drošību un dzīvību.
2.1.9. Nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību.
2.1.10. Būt pieklājīgam Ģimnāzijā un ārpus tās, un ar savu uzvedību vai darbībām veicināt un sekmēt Ģimnāzijas tēla atpazīstamību sabiedrībā.
2.1.11. Saudzēt Ģimnāzijas inventāru, telpas, mācību grāmatas, u.c. mācību līdzekļus. Materiālos zaudējumus, kuri radušies izglītojamā vainas dēļ, vecākiem ir pienākums atlīdzināt šos zaudējumus to pamatvērtības summā.
2.1.12. Rūpēties par personīgo mantu sargāšanu.
2.1.13. Piedalīties Ģimnāzijas vides sakopšanā.
2.1.14. Izglītojamajiem ir pienākums rakstīt paskaidrojumu Ģimnāzijas vadībai pārkāpuma gadījumā, kā arī ziņojumu, ja var sniegt informāciju par kāda(u) izglītojamā(o) negatīvu darbību.
2.1.15. izglītojamajiem Ģimnāzijā bez saskaņošanas ar Ģimnāzijas direktoru nav atļauts filmēt, fotografēt un filmēto materiālu vai fotogrāfijas ievietot sociālajos tīklos.

2.2. Izglītojamā tiesības :
2.2.1. Iegūt valsts apmaksātu vispārējo pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību.
2.2.2. Valsts apmaksāta sporta speciālistu vadībā apgūst prasmes un iemaņas izvēlētajā sporta veidā. Mācību treniņu darbā izmantot ģimnāzijas sporta bāzes un inventāru. Piedalīties sacensībās un mācību - treniņu nometnēs.
2.2.3. Mācību procesā izmantot ģimnāzijas telpas, bibliotēku un citas informācijas krātuves, un mācību līdzekļus.
2.2.4. Saņemt pamatotu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu. Uzlabot mācību sasniegumus atbilstoši "Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai".
2.2.5. Pārstāvēt Ģimnāziju dažāda mēroga konkursos, olimpiādēs, pasākumos.
2.2.6. Saņemt profilaktisko veselības aprūpi un pirmo medicīnisko palīdzību.
2.2.7. Piedalīties Ģimnāzijas izglītojamo padomes darbā.
2.2.8. Piedalīties Ģimnāzijas iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanā, brīvi un taktiski izteikt savu viedokli Ģimnāzijas darba uzlabošanai izglītībā, mācību treniņu procesā, audzināšanā, sadzīvē.
2.2.9. Uz personisko mantu aizsardzību Ģimnāzijā.

3. Izglītības procesa organizācija

3.1. Mācību procesā:
3.1.1. Mācību stundas notiek pēc Ģimnāzijas direktora apstiprināta mācību priekšmetu stundu saraksta.
3.1.2. Mācību stundu sākumu un beigas reglamentē zvans pēc mācību priekšmetu stundu sarakstā norādītajiem laikiem.
3.1.3. Mācību stundu garums 40 minūtes.
3.1.4. Ģimnāzijas 8.-12.klašu izglītojamie strādā pēc kabinetu sistēmas.
3.1.5. Mācību priekšmetu kabinetu atslēdz un aizslēdz mācību priekšmetu skolotājs.
3.1.6. Par kārtību mācību priekšmeta kabinetā atbild kabineta vadītājs vai pedagogs, kurš vada mācību stundu.
3.1.7. Mācību priekšmetu stundu izmaiņas izliek pie informācijas stenda izglītojamajiem līdz kārtējās dienas plkst.7.50 Murjāņos, TSV,, Jūrmala" līdz kārtējās dienas plkst.10.00.
3.1.8. Individuālā un individuālās grupu darba nodarbības notiek pēc Ģimnāzijas direktora apstiprināta nodarbību grafika.
3.2. Mācību treniņu procesā:
3.2.1. Apmeklēt mācību - treniņu nodarbības.
3.2.2. Mācību - treniņi notiek pēc nodarbību grafika.
3.2.3. Mācību - treniņu procesu nosaka sporta speciālists.
3.2.4. Mācību-treniņu nodarbības notiek 2 reizes dienā. Rīta mācību-treniņa garums ir 1:25h un vakara mācību -treniņa garums ir 1:50h.
3.2.5. Mācību - treniņu nodarbību izmaiņas var notikt tikai pēc sporta speciālista rakstiska vai mutiska apstiprinājuma.
3.2.5. Par kārtību mācību treniņu bāzēs atbild sporta speciālists.

4. Murjāņu sporta ģimnāzijas darba dienas organizācija

 
4.1. Murjāņos darba dienās
7.00 - 7.10 celšanās,
7.00 - 7.55 rīta tualete, brokastis,
7.00 - 7.30 istabu uzkopšana,
7.30 - 7.40 istabu pieņemšana 2.stāvā,
7.30 - 7.55 istabu pieņemšana 3.,4.stāvā,
7.55 zvans iziešanai no internāta uz pirmo mācību stundu,
8.00 - 8.40 1.mācību stunda 8.-12.klases izglītojamajiem,
8.45 - 9.25 2.mācību stunda 8.-12.klases izglītojamajiem,
9.35 - 10.15 3.mācību stunda 8.-10.klases izglītojamajiem,
10.20 - 11.00 4.mācību stunda 8.-10.klases izglītojamajiem,
9.35 - 11.00 mācību - treniņu nodarbība 11.-12.klases izglītojamajiem,
11.10 - 12.35 mācību - treniņu nodarbība 8.-10.klases izglītojamajiem,
11.10 - 11.50 5.mācību stunda 11.-12.klases izglītojamajiem,
11.55 - 12.35 6.mācību stunda 11.-12.klases izglītojamajiem,
12.35 - 13.00 pusdienas 11.-12.klases izglītojamajiem,
13.05 - 13.45 7.mācību stunda 11.-12.klases izglītojamajiem,
12.45 - 13.25 7.mācību stunda 8.-10.klases izglītojamajiem,
13.25 - 13.45 pusdienas 8.-10.klases izglītojamajiem,
13.50 - 14.30 8.mācību stunda 8.-12.klases izglītojamajiem,
14.35 - 15.15 9.mācību stunda 8.-12.klases izglītojamajiem,
15.20 - 16.00 10.mācību stunda 8.-12.klases izglītojamajiem
16.10 - 18.00 mācību - treniņu nodarbība (skatīt treneru darba grafiku),
16.10 - 18.00 mācību sagatavošana (skatīt mācību sagatavošanas grafiku),
17.45 - 18.30 launags,
18.10 - 20.00 mācību - treniņu nodarbība (skatīt treneru darba grafiku),
18.45 - 20.00 mācību sagatavošana (skatīt mācību sagatavošanas grafiku),
20.00 - 20.50 vakariņas,
18.30 – 21.46 individuālais un grupu darbs ar izglītojamajiem,
20.50 - 22.15 brīvais laiks, skolas un klašu pasākumi,
22.15 - 22.45 gatavošanās naktsmieram,
22.45 - 7.00 naktsmiers.
4.2. Murjāņos brīvdienās
09.00 celšanās,
09.00 - 09.30 brokastis, rīta tualete,
09.30 - 14.00 mācību - treniņu process vai brīvais laiks (individuāli),
14.00 - 14.30 pusdienas,
14.00 - 16.00 atpūtas laiks,
16.00 - 19.00 mācību – treniņu process (individuāli), brīvais laiks,
19.00 - 19.30 vakariņas,
19.30 - 22.15 brīvais laiks,
22.15 - 22.45 gatavošanās naktsmieram,
22.45 naktsmiers,
22.45 - 01.00 TV skatīšanās savā istabā, saskaņojot ar dežūrējošo internāta skolotāju un naktsaukli.
4.3. Murjāņos izglītojamo brīvlaikos
8.00 celšanās,
8.00 - 9.00 brokastis, istabu uzkopšana,
8.30 - 8.40 II st. istabu pieņemšana,
8.40 - 8.50 III st. istabu pieņemšana,
8.50 - 9.00 IV st. istabu pieņemšana,
8.30 - 9.50 papildus mācību pasākumi,
10.00 - 13.00 rīta treniņš,
13.00 - 14.00 pusdienas,
14.00 - 15.50 papildus mācību pasākumi,
14.00 - 16.00 atpūtas laiks,
16.00 - 19.30 vakara treniņš,
19.30 - 20.30 vakariņas,
20.30 - 22.15 brīvais laiks,
22.15 - 22.45 gatavošanās naktsmieram,
22.45 naktsmiers,
22.45 - 24.00 TV skatīšanās savā istabā, saskaņojot ar dežūrējošo internāta skolotāju un naktsaukli.
4.4. TSV "Jūrmala" darba dienās
6.30 - 6.45 celšanās, rīta tualete,
6.45 - 7.45 brokastis,
7.40 - 11.00 rīta mācību treniņa nodarbība (skatīt treneru darba grafiku),
9.00 - 10.00 istabu pieņemšana (istabu kārtības vērtēšana),
11.00 - 11.45 individuālais darbs (konsultācijas),
11.40 pirmais zvans uz pirmo mācību stundu,
11.45 otrais zvans uz pirmo mācību stundu,
11.45 - 12.25 pirmā mācību stunda,
12.30 - 13.10 otrā mācību stunda,
13.10 - 13.40 pusdienas,
13.35 pirmais zvans uz trešo mācību stundu,
13.40 otrais zvans uz trešo mācību stundu,
13.40 - 14.20 trešā mācību stunda,
14.25 - 15.05 ceturtā mācību stunda,
15.10 - 15.50 piektā mācību stunda,
15.50 - 16.05 launags,
16.00 pirmais zvans uz sesto mācību stundu,
16.05 otrais zvans uz sesto mācību stundu,
16.05 - 16.45 sestā mācību stunda,
16.50 - 17.30 septītā mācību stunda,
16.55 - 17.35 septītā mācību stunda trešdienās,
17.40 - 18.20 astotā mācību stunda trešdienās,
18.30 - 19.10 devītā mācību stunda trešdienās,
19.15 - 19.55 desmitā mācību stunda trešdienās,
17.30 - 20.20 vakara mācību treniņa nodarbība, izņemot trešdienas (skatīt treneru darba grafiku),
20.00 - 21.00 vakariņas,
21.00 - 22.00 mācību sagatavošana,
22.00 - 22.30 atpūta,
22.30 - 23.00 vakara tualete (gatavošanās naktsmieram),
23.00 - 6.30 naktsmiers.
4.5. TSV "Jūrmala" brīvdienās
Sestdienās
6.30 - 6.45 celšanās, rīta tualete,
6.45 - 7.45 brokastis,
7.40 - 11.00 rīta mācību treniņa nodarbība (skatīt treneru darba grafiku),
11.00 - 12.00 pusdienas,
12.00 - 22.30 brīvais laiks,
22.30 - 23.00 gatavošanās naktsmieram,
23.00 naktsmiers.
Svētdienās
10.00 celšanās, rīta tualete,
10.00 - 22.30 brīvais laiks,
22.30 - 23.00 gatavošanās naktsmieram,
23.00 naktsmiers.
4.6. TSV "Jūrmala" izglītojamo brīvlaikos
6.30 - 7.00 celšanās, rīta tualete,
7.00 - 8.00 brokastis,
8.00 - 12.00 rīta mācību treniņa nodarbība (skatīt treneru darba grafiku),
9.00 - 10.00 istabu pieņemšana (istabu kārtības vērtēšana),
12.00 - 13.00 brīvais laiks,
13.00 - 14.00 pusdienas,
14.00 - 15.30 brīvais laiks,
15.30 - 19.00 vakara treniņa nodarbība (skatīt treneru darba grafiku),
19.00 - 20.00 vakariņas,
20.00 - 22.30 brīvais laiks,
22.30 - 23.00 gatavošanās naktsmieram,
23.00 naktsmiers.
 

5. Mācību stundu kavējumu uzskaites kārtība

5.1. Ierakstus par mācību stundu e-klasē pedagogs veic kārtējās dienas laikā.
5.2. Gadījumos, kad izglītojamam nepieciešams aizbraukt no ģimnāzijas stundu laikā mājas apstākļu dēļ, vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem telefoniski jāinformē klases audzinātājs par aizbraukšanas iemeslu. Par aizbraukšanas iemeslu izglītojamais informē mācību priekšmetu pedagogus un treneri, kuri ar savu parakstu uz apliecina atļauju izglītojamajam aizbraukt.
5.3. Aizbraucot uz sacensībām, mācību treniņu nometnēm pēc sporta institūciju iesnieguma saņemšanas, izglītojamais:
1) kārto aizbraukšanas atļauju uz sacensībām, kuru paraksta DVIJ, TSV "Jūrmala"-struktūrvienības vadītājs,
2) kārto aizbraukšanas atļauju uz mācību treniņu nometni, kuru paraksta mācību priekšmetu pedagogi un DVIJ, TSV "Jūrmala"-struktūrvienības vadītājs.
5.4. Izglītojamiem, kuriem mācību līmenis neatbilst mācību priekšmetu standarta prasībām, var neatļaut izbraukt uz sacensībām un mācību treniņu nometnēm, katru gadījumu izvērtējot individuāli.
5.5. Kavējumus slimības dēļ uzskata par attaisnotiem, ja to ar savu parakstu apliecina medicīnas darbinieks.
5.6. Izglītojamie attaisnojošu zīmi par kavētajām stundām iesniedz klases audzinātājam pēc ierašanās Ģimnāzijā.
5.7. Izglītojamiem ir tiesības iesniegt klases audzinātājam vecāku vai likumīgo aizbildņu rakstītu zīmi (par kavējumiem līdz 2 dienām), norādot Ģimnāzijā neierašanās iemeslu.
5.8. Aizbraukšanas atļaujas izglītojamam jānodod dežūrējošajam internāta skolotājam vai klases audzinātājam.
 

6. Ģimnāzijas izglītojamo uzvedības reitings

6.1. Pozitīvais reitings
6.1.1. Par godalgotu vietu mācību priekšmetu olimpiādēs "+" 10.
6.1.2. Par piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs "+" 5.
6.1.3. Par organizētu tematisku pasākumu Ģimnāzijas mērogā, individuālu priekšnesumu Ģimnāzijas pasākumā, aktīvu piedalīšanos Ģimnāzijas pasākuma organizēšanā un norisē no "+" 1 līdz "+" 20.
6.1.4. Par internāta istabiņas vidējo vērtējumu mēnesī "7", TSV "Jūrmala" par internāta istabiņas vidējo vērtējumu mēnesī no "8" līdz "10" "+" 5.
6.1.5. Par labprātīgu fiziska darba veikšanu Ģimnāzijas vides sakārtošanā no "+" 1 līdz "+" 10.
6.1.6. Par kvalifikāciju un/ vai piedalīšanos Pasaules mēroga sacensībās savā vecuma grupā "+" 40.
6.1.7. Par kvalifikāciju un/ vai piedalīšanos Eiropas mēroga sacensībās savā vecuma grupā "+" 30.
6.1.8. Par iekļūšanu Latvijas izlases sastāvā savā vecuma grupā "+" 20.
Par godalgoto vietu izcīnīšanu Latvijas čempionātā savā vecuma grupā "+" 10.
Par godalgoto vietu izcīnīšanu Latvijas čempionātā pieaugušajiem "+" 10.
6.1.11. Par iekļūšanu virslīgas komandā "+" 10.
Par personīgo rezultātu sasniegšanu sacensībās vienu reizi sezonā "+" 10.
Par izglītojamā aktīvu darbu mācību stundā “+2”
Sistemātisks un mēķtiecīgs mācību darbs ,,+2''.
Pozitīva attieksme ārpusklases lasīšanā ,,+2''.
Palīdzība klases biedriem mācībās ,,+2''.
Izrāda iniciatīvu, veicot papildus darbus ārpusstundu aktivitātēs mācību jomā,,+2''.
Centīgs darbs konsultācijās,,+2''.
6.2. Negatīvais reitings
6.2.1. Par neattaisnoti kavētu mācību, mācību treniņa stundu un mācību sagatavošanu ,, 5''.
6.2.2. Par nosebotu mācību stundas sākumu ,,-2''.
6.2.3. Aiziešana no mācību stundas pirms zvana bez skolotāja atļaujas ,,-2''.
6.2.4. Lieto nelietderīgi mobilo telefonu ,,-2''.
6.2.5. Nav līdzi uz stundu mācību līdzekļi ,,-2''.
6.2.6. Necenzētu vārdu lietošana ,,-5''.
6.2.6. Nepilda stundas darbu, nestrādā ,,-2''
6.2.7. Skolotāja teiktā ignorēšana ,,-5''.
6.2.8. Skolas inventāra tīša bojāšana ,,-2''.
6.2.9. Par mācību stundas un mācību sagatavošanas traucēšanu "-" 3.
6.2.10. Murjāņos par nepiecelšanos (pamodies un piecēlies no gultas) līdz plkst. 7.10 "-" 2.
6.2.11. Par atrašanos svešās istabās mācību sagatavošanas laikā "-" 1.
6.2..12. Par aizslēgtām durvīm, atrodoties istabā "-" 2.
6.2.13. Par neatrašanos savā stāvā, MSĢ TSV "Jūrmala"- savā istabā (gatavošanās naktsmieram) pēc plkst. 22.15 "-" 2.

6.2.14. Par naktsmiera neievērošanu no plkst. 23.45 līdz 24.00 "-" 2, pēc plkst. 24.00 "-" 5.

6.2.15. Par zēnu viesošanos pie meitenēm viņu istabās un meiteņu viesošanos pie zēniem viņu istabā bez internāta skolotāja atļaujas "-" 2, pēc plkst. 22.45 "-" 5.

6.2.16. Par aizbraukšanu no Ģimnāzijas bez trenera, DVIJ, klases audzinātāja atļaujas "-" 5.
6.2.17. Par aizbraukšanu no Ģimnāzijas nepiereģistrējoties "-" 2.
6.2.18. Par istabas nedēļas vidējo atzīmi zem "5,5" "-" 5, TSV "Jūrmala" par nekārtīgām istabiņām (vērtējums zem 4) "-" 5.
6.2.19. Par nepieklājīgu uzvedību pret līdzcilvēkiem "-" 10.
6.2.20. Par mācību-treniņu procesa traucēšanu "-" 10.
6.2.21. par sporta speciālista doto uzdevumu neizpildīšanu mācību-treniņu nodarbībās vai sacensībās "-" 10.
6.2.22. Saņemot (mutisku, rakstisku) informāciju par izglītojamā nepiedienīgu uzvedību ārpus Ģimnāzijas, tiek :
1) pieprasīts un saņemts rakstisks izglītojamā paskaidrojums,
2) izskatīts jautājums pie Ģimnāzijas direktora, TSV "Jūrmala" pie struktūrvienības vadītāja, pieaicinot situācijas izvērtēšanai nepieciešamās personas,
3) pieņemts lēmums attiecībā par konstatēto faktu un turpmākajām darbībām
6.2.23. Saņemot "-" 40, rakstiski tiek informēti izglītojamā vecāki vai aizbildņi, informāciju saskaņojot ar treneri un klases audzinātāju.
6.2.24. Saņemot "-" 50, saruna pie Ģimnāzijas vadības un direktora rakstisks brīdinājums.
6.2.25. Saņemot "-" 80, tiek izskatīts jautājums par atskaitīšanu no Ģimnāzijas.
"-" un "+" darbības laiks no 1. septembra līdz 31. augustam.
"-" anulē "+", izņemot neattaisnoti kavētas un nosebotas mācību stundas, mobilā telefona un citu tehnoloģisku ierīču, kuras traucē stundu, izmantošanu stundā, par stundas traucēšanu.
6.2.26. Kārtība, kādā Ģimnāzijas vadība reaģē uz Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem:

7. Rīcība Ģimnāzijas IKN neievērošanas gadījumā

7.1. Saruna ar Ģimnāzijas vadību (pēc klases audzinātāju, priekšmetu skolotāju un treneru individuālā darbā ar izglītojamo).
7.2. Rakstiska informācija vienam no izglītojamā vecākiem vai aizbildņiem.
7.3. Viena no izglītojamā vecāka vai aizbildņu uzaicinājums uz sarunu pie Ģimnāzijas vadības un direktora rakstisks brīdinājums.
7.4. Atskaitīšana no Ģimnāzijas.

8. Ģimnāzijas izglītojamo uzņemšana un atskaitīšana:

8.1. Izglītojamos uzņem un atskaita, pamatojoties uz Uzņemšanas-atestēšanas komisijas lēmumu.
8.2. Izglītojamos uzņem, izvērtējot:
1) veselību,
2) sporta normatīvu izpildes rezultātus,
3) 10.klases izglītojamo rezultātus kombinētajā eksāmenā (latviešu valoda, angļu valoda, matemātika);
4) psiholoģiskā testa rezultātus.
8.3. No Ģimnāzijas izglītojamo atskaita par:
8.3.1. Smēķēšanu, alkohola un citu narkotisko vai apreibinošo vielu lietošanu;
8.3.2. Par regulāriem iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem ("-" 80 negatīvais reitings);
8.3.3. Narkotisko un citu apreibinošo vielu uzglabāšanu vai tirgošanu;
8.3.4. Zagšanu;
8.3.5. Morālu, fizisku vardarbību;
8.3.6. Nepietiekamu sportisko izaugsmi.

Pielikumi
Pielikums Nr.1
Izglītojamo drošība Ģimnāzijā, tās teritorijā un ārpus tās
Par izglītojamo iepazīstināšanu ar Izglītojamo iekšējās kārtība noteikumiem un drošības instrukciju "Drošība skolā un ārpus skolas" divas reizes mācību gadā septembrī un janvārī atbildīgi klases audzinātāji.
Mācību- treniņu procesā darba drošību nodrošina sporta speciālists.
Par izglītojamo iepazīstināšanu ar rīcību ugunsgrēka gadījumā vienu reizi mācību gadā septembrī atbildīgs Ģimnāzijas izpilddirektors.
Ja izglītojamie pamana skolā situāciju, kura varētu būt bīstama pārējiem izglītojamajiem, viņu pienākums - nekavējoties informēt dežūrējošo audzinātāju vai kādu citu skolas pedagogu vai darbinieku.
Ekstremālās situācijās (ugunsgrēks, vētra u.c.) izglītojamie bez ierunām pakļaujas atbildīgo personu rīkojumiem un norādījumiem.
Ekstremālās situācijās izglītojamie vadās pēc evakuācijas plāniem un informācijai par operatīvo dienestu izsaukšanu skolas gaiteņos.
Ja izglītojamais cietis no fiziskas vai emocionālas vardarbības, viņš un izglītojamie, kuri ir šī fakta liecinieki, nekavējoties informē klases audzinātāju, dežūrējošo internāta skolotāju vai kādu citu skolas pedagogu vai darbinieku.
Rūpējoties par savu un citu izglītojamo drošību, izglītojamiem un viņu visiem/apmeklētājiem aizliegts ienest Ģimnāzijas telpās dzīvībai bīstamas vielas un priekšmetus, aizliegts Ģimnāzijas telpās ienest, glabāt, lietot un piedāvāt citiem alkoholu, cigaretes, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus.
Izglītojamie peldēties drīkst vienīgi treneru/ sporta speciālistu klātbūtnē.
Ejot uz Murjāņu, Rāmkalnu vai Lojas veikalu, kā arī pastaigā ilgāk par 30 minūtēm, izglītojamajiem jāinformē dežūrējošā internāta skolotāja, jāpiereģistrējas un obligāti jālieto atstarotāji.
Izglītojamajiem aizliegts apturēt mašīnas (un citus tehniskos braucamos līdzekļus) un sēsties svešos transportlīdzekļos.
Izglītojamie, atrodoties uz ceļa, nedrīkst apdraudēt savu, citu kājāmgājēju, transportlīdzekļu vadītāju un pasažieru drošību.
Atbildība situācijās, kad izglītojamais vada transportlīdzekli ceļā uz Ģimnāziju, Ģimnāzijā un mājupceļā, tiek saskaņota ar izglītojamā vecākiem. Aizbraucot no Ģimnāzijas kā transportlīdzekļa vadītājam un vedot pasažierus – Ģimnāzijas izglītojamos, tas rakstiski jāsaskaņo ar treneri/ sporta speciālistu.
Gadījumos, kad dežūrējošā internāta skolotāja redz situāciju, kad izglītojamajam(jiem) ir jāpārtrauc ciemoties pie cita(iem) izglītojamā(ajiem), izglītojamajam(iem) bez iebildumiem ir jāpakļaujas internāta skolotāja prasībām un rīkojumiem.

Pielikums Nr.2
Noteikumi Ģimnāzijas internātā
2.1. Izglītojamajiem internātā jāievēro Ģimnāzijā noteiktā darba dienas organizācija.
2.2. Dežūrējošais internāta skolotājs, pieņemot izglītojamo istabas, tās vērtē pēc sekojošiem kritērijiem Murjāņos: gulta(as) saklāta(as), drēbes sakārtotas skapī, galds(i) sakārtots(i), putekļi noslaucīti, koridors sakārtots, atkritumu kaste iznesta, grīda izslaucīta(katru dienu), grīda izmazgāta (pirmdien, otrdien, ceturtdien), par katru izpildīto kritēriju vērtējot ar 1 punktu,
TSV "Jūrmala"

Kritēriji

Kritērijs

Punkti

1.

Izslaucīta un izmazgāta grīda

0,5+0,5

2.

Kārtīgi saklātas gultas

1

3.

Tīra un sakārtota palodze, tīrs un sakārtots galds

0,5+0,5

4.

Tīri un sakārtoti plaukti, tīri un sakārtoti naktsskapīši

0,5+0,5

5.

Iznesti atkritumi uz konteineru

1

6.

Tīri spoguļi istabā un tualetes telpā

0,5+0,5

7.

Sakārtota dušas telpa un sakārtota tualetes telpa

0,5+0,5

8.

Sakārtota priekštelpa un sakārtots balkons

0,5+0,5

9.

Tīras istabas un priekštelpas ārdurvis (A istabiņa tīra ārdurvju ārpusi, B istabiņa tīra ārdurvju iekšpusi)

0,5+0,5

10.

Sakārtoti drēbju skapji

1

2.3 .Mācību priekšmetu stundu un treniņu laikā internātā drīkst atrasties tikai tie izglītojamie, kuriem nav paredzētas stundas un treniņi. Izglītojamie, kuri saslimuši, saņemot ārsta atļauju, var atrasties internātā, par to jāinformē dežūrējošā internāta skolotāja.
2.4. Izejot no istabām, elektroierīces jāizslēdz, durvis jāaizslēdz.
2.5. Ejot ciemos, zēni pie meitenēm un meitenes pie zēniem, par to informē dežūrējošo internāta skolotāju. Ciemošanās laiks darbdienās no plkst.20.15 – 22.00, brīvdienās - brīvajā laikā.
2.6. Internātā aizliegts ienest un turēt dzīvniekus, putnus, zivis, rāpuļus, kukaiņus.
2.7. Mūzikas skaļums vai citu tehnisko līdzekļu radīts vai izglītojamo uzvedības skaļums (piem. dziedāšana utml.) nedrīkst traucēt līdzcilvēkus, un no plkst.22.00 internātā jābūt klusumam, lai netraucētu izglītojamos, kuri vēlas naktsmieru no plkst.22.00.
2.8. Mācību sagatavošanas noteikumi 8.,9.klašu izglītojamajiem
2.8.1. Mācību sagatavošana 8.,9.klašu izglītojamajiem notiek mācību klasē klases audzinātāja vai internāta skolotāja vadībā.
2.8.2. Mācību sagatavošanas norises laiks no plkst.18.45 līdz plkst.20.00.
2.8.3. Nākot uz mācību sagatavošanu izglītojamajam jāņem līdzi visi mācību piederumi nākošās un aiznākošās dienas mācību stundām.
2.8.4. Telefonu mācību sagatavošanā drīkst izmantot tikai mācību vielas apguvei ar skolotāja atļauju.
2.8.5. Sarunāties drīkst tikai klusināti un par mācību jautājumiem.
2.8.6. Vecāki ir tiesīgi rakstīt iesniegumu ar lūgumu atļaut izglītojamajam mācīties istabiņā, lūgumu pamatojot un uzņemoties atbildību par sekmību.
2.8.7. Istabiņā mācās izglītojamais, kura mācību līmenis ir 6-10 balles, divos mācību priekšmetos pieļaujams vērtējums 5 balles. To izvērtē klases audzinātājs un DVIJ. Jaunpienākušie izglītojamie, kuriem liecībās 6-10 balles, var mācīties internātā, bet, ja sekmes pasliktinās, mācās klasē.
2.8.8. Ja izglītojamais vēlas dzejoli, lasāmo vielu mācīties individuāli, viņš to dara rekrācijas telpā.
2.8.9. Atsevišķos gadījumos audzinātājs pieņem lēmumu par mācību sagatavošanas norisi internātā.
2.8.10. Izglītojamajam pēc mājas darbu sagatavošanas ir iespēja nostiprināt savas zināšanas ar papildus mācību materiāliem.

Pielikums Nr.3
Kārtības noteikumi mācību stundās
3.1. Izglītojamais apmeklē visas mācību priekšmetu stundas, kuras plānotas mācību priekšmetu stundu sarakstā.
3.2. Katra mācību stunda sākas un beidzas ar zvanu.
3.3. Izglītojamais uz mācību stundām ierodas, līdzi ņemot pedagoga noteiktos mācību līdzekļus un piederumus.
3.4. Izglītojamais mācību stundās ierodas precīzi, tās nekavējot.
3.5. Ja izglītojamais objektīvu iemeslu dēļ neierodas laikā uz mācību stundu, ierodoties stundā, uzrāda pedagogam attaisnojošu dokumentu vai mutiski informē pedagogu par mācību stundas kavēšanas iemeslu.
3.6. Izglītojamais mācību stundās nelieto mobilo telefonu utml. tehniskās ierīces, audio tehniku.
3.7. Mācību stundās izglītojamais uzvedas atbilstoši vispārpieņemtajām uzvedības normām.
3.8. Izglītojamais ar cieņu izturas pret pedagogu, nelieto necenzētus vārdus.
3.9. Izglītojamais mācību stundās netraucē darbu saviem klases biedriem.
3.10. Izglītojamais saudzē mācību kabineta inventāru.
3.11. Ķīmijas, fizikas, informātikas, mājturības mācību kabinetos izglītojamais ievēro drošības tehnikas noteikumus, par noteikumu ievērošanu izglītojamais katra mācību gada sākumā parakstās Drošības tehnikas uzskaites žurnālā.
3.12. Izglītojamajam mācību stundās nav atļauts ienest nevajadzīgas lietas un priekšmetus (narkotiskās vielas, gāzes baloniņus, eksplozīvas un viegli uzliesmojošas vielas, asus priekšmetus), un mācību stundā neatrasties ar galvas segām.
3.13. Ja izglītojamais traucē mācību stundu:

3.13.1. pedagogs izsaka mutisku brīdinājumu,
3.13.2. pedagogs brīdina ar ierakstu e-klasē,
3.13.3. uzaicina uz sarunu klases audzinātāju un izglītojamo,
3.13.4. uzaicina uz sarunu klases audzinātāju un treneri,
3.13.5. saruna notiek pie DVIJ,
3.13.6. klases audzinātājs informē izglītojamā vecākus vai likumīgos pārstāvjus,
3.13.7. vecāku vai likumīgo pārstāvju ierašanās Ģimnāzijā uz sarunu pie Ģimnāzijas vadības.


IKN sadaļa ,,Kārtības noteikumii mācību stundās'' apstiprināta 2013.gada 18. septembrī skolotāju metodiskajās padomē.

Pielikums Nr.4

Kārtības noteikumi ārpusstundu pasākumos
4.1. Ārpusstundu pasākumi Ģimnāzijā notiek, netraucējot mācību priekšmetu stundas. Ja tiek traucēts mācību un mācību-treniņu darbs, to norises laiks un vieta jāsaskaņo ar attiecīgo jomu vadītājiem, šim saskaņojumam jābūt apstiprinātam ar Ģimnāzijas direktora rīkojumu.
4.2. Atļauju klases vakara organizēšanai paraksta DVAD.
4.3. Ģimnāzijas pasākumi un klases vakari notiek ceturtdienās no plkst.20.30 līdz plkst.22.30, izņēmuma gadījumos citā laikā, saskaņojot ar sporta speciālistiem un Ģimnāzijas vadību.
4.4. Ģimnāzijas pasākumos un klases vakaros jāievēro Ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumi un instrukcija "Par drošību masu pasākumu laikā".
4.5. Par klases pasākumu organizāciju, norisi un izglītojamo drošību atbild konkrētās klases audzinātājs.
4.6. Par Ģimnāzijas pasākumu organizāciju, norisi un izglītojamo drošību pasākumu laikā atbild DVAD vai atbildīgā persona pēc Ģimnāzijas direktora apstiprināta ārpusklases pasākumu plāna.
4.7. Pēc Ģimnāzijas un klases pasākuma norises telpa jāatstāj kārtībā, logi jāaizver un durvis jāaizslēdz.
4.8. Uz pasākumu jāierodas savlaicīgi, piemērotā apģērbā un apavos.
4.9. Pasākuma laikā jāievēro kārtība, nedrīkst traucēt citus pasākuma apmeklētājus.

Pielikums Nr.5

Kārtības noteikumi Ģimnāzijas ēdnīcā
5.1. Brokastis, pusdienas, launagu un vakariņas izglītojamie ēd skolas ēdnīcā noteiktos laikos. Pēc ēdienreizēm izglītojamie drīkst lūgt pavārēm papildu porcijas, ja ēdiens palicis neapēsts.
5.2. Ēdnīcā izglītojamais nedrīkst ierasties īsos šortos.
5.3. Pirms ēšanas izglītojamie nomazgā rokas, ēdnīcā uzvedas pieklājīgi, netrokšņo, ievēro galda kultūru.
5.4. Pie ēdiena izsniegšanas letes izglītojamie ievēro rindu.
5.5. Pēc ēdienreizes izglītojamie galdu atstāj tīru un kārtīgu.
5.6. Pēc ēdienreizes izglītojamie traukus un galda rīkus sašķiro un noliek uz trauku mazgājamās letes.
5.7. Pēc ēšanas krēslu pieliek pie galda.

Pielikums Nr.6

Kārtības noteikumi mācību – treniņu procesa un sacensību laikā
6.1. Mācību - treniņu nodarbība tiek uzsākta un pabeigta pēc sporta speciālista norādījumiem.
6.2. Sporta inventāru var izmantot pēc sporta speciālista atļaujas jeb norādes.
6.3. Mācību - treniņu nodarbībās un sacensībās jāpiedalās attiecīgajam sporta veidam specializētajā sporta formā.
6.4. Mācību - treniņu nodarbībās un sacensībās jāievēro godīgas spēles principi.

Pielikums Nr.7

Kārtība, kādā tiek nodrošināta vardarbības novēršana un profilakse
7.1. Ģimnāzijā aizliegta un nekādos apstākļos nav pieļaujama jebkāda veida vardarbība (īslaicīga vai ilgstoša jeb mobings), tas ir: emocionāla - apsaukāšana, cieņu aizskarošu piezīmju izteikšana, draudu izteikšana; fiziska - iedunkāšana, grūstīšana, sišana; seksuāla - nepiedienīgu piedāvājumu izteikšana, intīmu ķermeņa daļu aizskaršana, apģērba piespiedu novilkšana; novārtā pamešana - ignorēšana, nerūpēšanās.
7.2. Izglītojamiem, kuri Ģimnāzijā sastopas ar vardarbību - izjūt vai piedzīvo pazemojumu, cieņas un goda aizskārumu, draudus savai veselībai un dzīvībai, kā rezultātā rodas problēmsituācijas (konflikti, strīdi, kautiņi) - personīgi vai ar vecāku /bērnu likumīgo pārstāvju (turpmāk - vecāku) starpniecību nekavējoties mutiski vai rakstiski jāinformē par problēmsituāciju un jāvēršas pie kāda no minētajiem Ģimnāzijas darbiniekiem:
7.2.1. mācību priekšmetu skolotāja, internāta skolotāja, klases audzinātāja, sporta speciālista un jebkura skolas darbinieka, kurš savu iespēju robežās novērš tūlītēju apdraudējumu izglītojamā veselībai vai dzīvībai, ja nepieciešams vēršas pie skolas medicīnas māsas vai piesaista atbalsta personālu turpmākai situācijas risināšanai; par notikušo informē izglītojamā klases audzinātāju, sporta speciālistu, nepieciešamības gadījumā attiecīgo jomu speciālistu;
7.2.2. klases audzinātāja;
7.2.3. skolas atbalsta personāla;
7.2.4. skolas administrācijas.

7.3. Izglītojamie un viņu vecāki/likumīgie pārstāvji jāuzklausa un atkarībā no vardarbībā cietušā izglītojamā vajadzībām jāorganizē tālāka palīdzības sniegšana atbilstoši klases audzinātāja, atbalsta personāla amata aprakstam.
7.4. Problēmsituācijas Ģimnāzijā:
7.4.1. izskata,
7.4.2. noskaidro lietas apstākļus;
7.4.3. nepieciešamības gadījumā apkopo citu izglītojamo vai darbinieku liecības;
7.4.4. izvērtē;
7.4.5. sniedz pedagoģisko vērtējumu problēmsituācijā iesaistītajiem izglītojamiem un viņu vecākiem/likumīgajiem pārstāvjiem;
7.4.6. veic nepieciešamās darbības konfliktsituācijas atrisināšanai.

7.5. Problēmsituācijas skolā tiek izvērtētas 7.4.punktu noteiktajā secībā:
7.5.1. Ja konflikts starp iesaistītajiem izglītojamiem atrisināts ar klases audzinātāja pedagoģiskajām darbībām un sociālā pedagoga un/ vai psihologa darbību, administrācijas darbības nav nepieciešamas;
7.5.2. Ģimnāzijas administrācija iesaistāma gadījumā, ja konflikta risinājums nav panākts klases audzinātāja, sporta speciālista un atbalsta personāla darbības rezultātā.
7.6. Klases audzinātāja atbildība:
7.6.1 Klases audzinātāja preventīvā darbība-
7.6.1.1. Klases audzinātājs veic preventīvo darbu vardarbības mazināšanai - informē, diskutē, sarunājas ar izglītojamiem klases stundās par aktuālām tēmām, kas saistītas ar iecietību un vardarbību;
7.6.1.2. Klases audzinātājs sadarbībā ar Ģimnāzijas atbalsta personālu iepazīstina vecākus/likumīgos pārstāvjus ar vardarbības novēršanas plānu un veic pārrunas ar to skolēnu vecākiem, kuri iesaistīti vardarbībā.
7.6.2. Klases audzinātājs darbā ar klasi vai skolēnu individuāli vardarbības novēršanā veic šādas darbības:
7.6.2.1. saruna ar izglītojamo (cietušo, varmāku, aculiecinieku);
7.6.2.2. lietas apstākļu noskaidrošana, piesaistot Ģimnāzijas psihologu;
7.6.2.3. izglītojamā paskaidrojums (cietušā, varmākas, ja nepieciešams - aculiecinieka) vai intervijas lapa gadījumā, ja izglītojamais atsakās vai kādu objektīvu apsvērumu dēļ nevar uzrakstīt paskaidrojumu;
7.6.2.4. sarunas protokols;
7.6.2.5. vecāku/likumīgo pārstāvju informēšana par notikušo situāciju;
7.6.2.6. nepieciešamības gadījumā lietas izskatīšanā piesaista psihologu darbam ar cietušo un varmāku;
7.6.2.7. ja situācija ir nopietna, tad uz Ģimnāziju tiek izsaukti vecāki/likumīgie pārstāvji un iesaistīta administrācija.
7.6.3. Klases audzinātājs informē izglītojamo vecākus/likumīgos pārstāvjus par vardarbībā cietušo un provocējušo izglītojamo problēmsituācijām un Ģimnāzijas darbinieku veiktajām aktivitātēm situācijas risināšanā, vienojas par turpmākajām darbībām.
7.7. Psihologa darbība vardarbības novēršanā:
7.7.1. piedalās lietas apstākļu noskaidrošanā;
7.7.2. veic mikroklimata izpēti klasē;
7.7.3. kopā ar klases audzinātāju izstrādā plānu mikroklimata uzlabošanai klasē, kopā ar klases audzinātāju veic darbu ar klasi pēc vienota plāna;
7.7.4. psihologs, saskaņojot ar vecākiem/ likumīgajiem pārstāvjiem, savas kompetences robežās sniedz psiholoģisku palīdzību upurim, varmākam un, ja nepieciešams, arī citām problēmsituācijā iesaistītajām personām;
7.7.5. piedalās vecāku/likumīgo pārstāvju sapulcē, lai skaidrotu radušos situāciju un sniegtu nepieciešamo atbalstu;
7.7.6. piedalās klases stundās un sapulcēs un sniedz izskaidrojošu informāciju vardarbībā iesaistītajiem izglītojamiem, sniedz konsultācijas atbilstoši nepieciešamībai;
7.7.7. veic preventīvo darbību - sarunājas ar izglītojamiem klases stundās par aktuālām tēmām, kas saistītas ar vardarbību un iecietību.
7.8. Ģimnāzijas medicīnas darbinieku darbības/ rīcības formas:
7.8.1. sniedz pirmo medicīnisko palīdzību;
7.8.2. izvērtē nepieciešamību neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanai, citu medicīnas darbinieku, ģimenes ārsta piesaistei;
7.8.3. par konstatētajiem vardarbības gadījumiem informē klases audzinātāju, cietušā vecākus/ likumīgos pārstāvjus un Ģimnāzijas administrāciju;
7.8.4. piedalās klases stundās un sapulcēs un sniedz izskaidrojošu informāciju par medicīniska rakstura sekām vardarbībā iesaistītajiem izglītojamiem, sniedz konsultācijas atbilstoši nepieciešamībai.
7.9. Ģimnāzijas administrācijas darbības:
7.9.1. iepazīstas ar lietas apstākļiem;
7.9.2. sarunājas ar vardarbībā iesaistītajiem izglītojamiem, to vecākiem/likumīgajiem pārstāvjiem, skolotājiem;
7.9.3. nepieciešamības gadījumā vēršas pie novada, kurā izglītojamais deklarēts, bērnu tiesību aizsardzības speciālista, bāriņtiesas, pašvaldības policijas vai Valsts policijas.

Pielikums Nr.8

Kārtība mācību pārgājienu un ekskursiju organizēšanai
8.1. Mācību gada laikā katra klase drīkst izmantot divas darba dienas, ņemot vērā attiecīgās dienas mācību stundu intensitāti, vienas dienas mācību pārgājienu un ekskursiju organizēšanai.
8.2. Plānojot pārgājienu vai ekskursiju, pedagogs, kurš to organizē, saskaņo un iesniedz Ģimnāzijas vadībai rakstisku informāciju, kurā norādīts mērķis, maršruts, ilgums, dalībnieku saraksts, klase, pārvietošanās veids, saziņas un pirmās palīdzības sniegšanas iespējas.
8.3. Pārgājiena vai ekskursijas vadītājs:
8.3.1. saskaņo ar izglītojamo vecākiem/likumīgajiem pārstāvjiem došanos pārgājienā vai ekskursijā;
8.3.2. instruē izglītojamos par drošības noteikumiem pasākuma laikā;
8.3.3. atbild par kārtību visa pārgājiena vai ekskursijas laikā;
8.3.4. nelaimes gadījumā nodrošina pirmās palīdzības sniegšanu un nepieciešamības gadījumā izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību, par notikušo informē izglītojamo vecākus/ likumīgos pārstāvjus un Ģimnāzijas vadību;
8.3.5. bīstamā situācijā (ekstremālā situācijā) pārtrauc pārgājienu vai ekskursiju, informējot Ģimnāzijas vadību.

 

Direktore I. Amantova