Murjāņu sporta ģimnāzijas

mācību priekšmetu skolotāji un mācāmie priekšmeti

2018./19.m.g.

 

N.p.k.

Skolotājs

Mācību priekšmets

1.

L.Stērniniece

Psiholoģija

2.

I. Makare

Mājturība

3.

Z. Dapševiča

Mājturība

4.

V. Vīksne

Vizuālā māksla

5.

J. Bite

Ekonomika, ģeogrāfija

6.

E. Liepiņa

Latvijas vēsture, pasaules vēsture, 

soc. zinības

7

St. Vērdiņa

Informātika

8.

M. Ozola

Literatūra, latviešu valoda

9.

G. Satovska

Angļu valoda

10.

Dz. Kiela

Matemātika

11.

S. Lūkina

Matemātika

12.

I. Vēvere

Mūzika

13.

J. Skotele

Krievu valoda

14.

K. Žilinska

Literatūra, latviešu valoda

15.

D.Cauce

Vācu valoda

16.

St. Vanags

Fizika

17.

D. Ulāne

Bioloģija, ķīmija

18.

K. Ciekurs

Sporta teorija, veselības mācība

 

DVIJ M.Iecelniece