Kopš 2019./2020. mācību gada 2.semestra Murjāņu sporta ģimnāzija ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Mūsu skolas 8 pedagogi un psihologs sniedz individuālās konsultācijas 25 skolēniem no 8. līdz 12. klasei. Nodarbību laikā pedagogi konsultē skolēnus mācību priekšmetā, kā arī palīdz mājas darbu izpildē. Konsultācijas tiek sniegtas matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, ķīmijā un krievu valodā.

Treniņslodze, sacensības, treniņnometnes, var palielināt risku pārtraukt mācības, tāpēc projekta atbalsts ir nozīmīgs izglītojamo motivācijas turpināt izglītību  veicinātājs. Visbiežāk skolēniem nepieciešams projekta atbalsts, jo ir grūtības mācību satura apguvē, zemi mācību sasniegumi, uzvedības problēmas, kā arī valodas barjera.

Liels paldies projekta PuMPuRS komandai par atbalstu!

Projekta koordinators MSĢ

Zita Neimane